فروش قالب جوش کدولد

فروش قالب جوش کدولد
در انواع سیم به سیم و سیم به صفحه و سیم به میله
سیستم های چاه ارت و حفاظت کاتدیک
با قیمت بسیار مناسب