قیمت پودر کدولد با توجه به بسته بندی مشخص می شود
بسته بندی ها در انواع 32-45-65-90-115-150-200-250 گرمی می باشد.