قیمت قالب جوش کدولد

قیمت قالب جوش کدولد برای انواع مقاطع
سیم به سیم – سیم به صفحه – سیم به میله و …