خرید قالب جوش کدولد

خرید قالب جوش کدولد برای انواع مقاطع
سیم به سیم – سیم ب صفحه مسی – سیم به میله ارت
در انواع حالات سر به سر، سه راه ، چهار راه عبوری و متقاطع و …